DVI Sælger 2
DVI Energi.

Salgs- og leveringsbetingelser.

Salgs- og leveringsbetingelser for samhandel med DVI Energi - Dansk Varmepumpe Industri A/S.

CVR-nr. 30553045. Gældende fra 1/6 2023. Erstatter tidligere versioner.

Almindelige betingelser.

Salg og levering sker kun i henhold til efterfølgende. Disse betingelser gælder også, uden udtrykkelig nævnelse, for alle fremtidige handler.

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Tilbud.

Afgiver DVI Energi tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder dette, såfremt købers accept ikke er kommet frem til DVI Energi senest 12 uger fra tilbuddets dato. Alle tilbud er uforbindende. Alle aftaler bliver først retsgyldige med DVI Energis skriftlige bekræftelse. 

Købers indkøbsbetingelser har ingen gyldighed, hvilket også gælder, selvom der ikke er fremsendt speciel indsigelse mod sådanne vilkår. De priser, der er opgivet i tilbud, er uforbindende. Aftaler bliver først forpligtende ved DVI Energis skriftlige ordrebekræftelse eller ved DVI Energis leverance, hvorved i sidstnævnte tilfælde ordrebekræftelsen erstattes af en faktura. Erklæringer af og over for repræsentanter og rejsende får først gyldighed med DVI Energis skriftlige bekræftelse.

Priser.

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er indtil leveringen forpligtet til at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for DVI Energi. Disse forøgede omkostninger drejer sig om ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

Levering.

Opgivne leveringstider er vejledende og fastsat efter DVI Energis bedste skøn og kan således ikke danne baggrund for erstatning. DVI Energi er kun ansvarlig for forsinkelse, der skyldes grov uagtsomhed fra DVI Energis side.

DVI Energi er uden ansvar for forsinkelser eller hindringer, som skyldes force majeure, jf. punkt 15, eller andre forhold uden for DVI Energis kontrol.

Medmindre andet er aftalt, sker levering EXW i henhold til INCOTERMS 2010. I dette tilfælde overgår risikoen for produktets hændelige undergang ved afhentning hos DVI Energi.

Såfremt leveringen af et eller flere produkter foretages af en fragtfører udpeget af DVI Energi, overgår risikoen for produktets hændelige undergang ved leveringen til den aftalte leveringsadresse.

Leveringen er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for, at der kan ske omgående aflæsning på den aftalte leveringsadresse. Køber afholder eventuelle meromkostninger, såfremt aflæsning ikke kan ske som forventet.

Produktinformation.

Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af DVI Energi før eller
efter aftalens indgåelse, forbliver DVI Energis ejendom og må ikke, hverken helt eller delvist, videregives uden DVI Energis skriftlige tilladelse eller i øvrigt misbruges.

Oplysninger om produktinformation, herunder tegninger, specifikationer og lignende, samt andre detaljer afgivet af DVI Energi, herunder i kataloger, reklamer eller salgsfremmende materiale, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende.

Medmindre andet er aftalt, herunder særlige krav til kvalitet og kapacitet, vil alle produkter blive leveret som en almindelig handelsvare og uden ansvar for særlige kvalitetskrav.

DVI Energi hverken garanterer eller indestår for, at leverede produkter egner sig til købers behov/anvendelse, eller at leverede produkter har særlige egenskaber. Det er derfor køber, der er ansvarlig for at sikre, at leverede produkter egner sig til købers behov/anvendelse, medmindre andet specifikt aftales.

Produktændringer.

DVI Energi forbeholder sig ret til løbende at foretage konstruktionsændringer og produktforbedringer. DVI Energi er dog ikke forpligtet til at foretage sådanne ændringer på allerede leverede produkter.

Betaling.

Betaling skal ske i henhold til forhandleraftale, tilbud eller ordrebekræftelse. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er DVI Energi berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2,0 % pr. påbegyndt måned.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage modregninger for modkrav, som køber måtte påberåbe sig, medmindre sådanne er accepteret af DVI Energi.

Mangler og reklamation.

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det leverede, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, senest 8 dage efter leveringsdatoen, give DVI Energi skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består.

Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer, forbeholder DVI Energi sig ret til, efter eget skøn, enten at udbedre manglen, kreditere køber de mangelfulde varer, yde køber et forholdsmæssigt afslag i prisen for varen eller foretage omlevering.

DVI Energi er alene ansvarlig, såfremt det kan påvises, at DVI Energi eller dets ansatte har begået fejl eller forsømmelser. Et eventuelt erstatningsansvar er alene maksimeret til leverancens værdi inkl. moms.

Såfremt producenten af et produkt yder en særlig garanti, som køber kan støtte ret på, er det alene producenten, der kan holdes ansvarlig for denne garantiforpligtelse. Køber kan således ikke rejse krav mod DVI Energi som følge af producentens garanti.

Ejendomsforbehold.

DVI Energi forbeholder sig, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til DVI Energi eller til den pågældende, som DVI Energi har transporteret sin ret til, jf. punkt 14.

Produktansvar.

På defekte produkter hæfter DVI Energi i det omfang, der fremgår af præceptive lovbestemmelser. DVI Energi hæfter endvidere kun for personskade, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmeligheder begået af DVI Energi eller andre, for hvem DVI Energi er ansvarlig.

DVI Energi hæfter ikke for tingskade efter leveringen og i øvrigt ikke for skade, der indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse, eller såfremt det solgte indgår i købers produkter.

Såfremt DVI Energi måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde DVI Energi skadesløs i det omfang, der følger af dette dokument. Køber er forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som DVI Energi.

Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

Tvistigheder.

For leverancer såvel som krav om betaling er dansk ret gældende, idet der dog skal bortses fra de danske internationale privatretlige regler samt de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

Enhver tvist, som måtte opstå i partners samhandelsforhold, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Voldgiftsretten sættes i Aalborg.

Skulle enkelte bestemmelser i dette dokument være helt eller delvist ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

Erstatningsbegrænsning.

DVI Energi hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos køber eller tredjemand og uden hensyn til, hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse, mangel- eller produktansvar. Et erstatningsansvar over for DVI Energi kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

Returnering.

DVI Energi modtager kun varer retur efter forudgående aftale. Ubeskadigede varer krediteres med det fakturerede beløb minus 10% samt fragtomkostninger.

Transport af rettigheder og pligter.

DVI Energi er berettiget til at overdrage rettigheder og pligter til tredjemand i henhold til de indgåede aftaler mellem DVI Energi og køber.

Force majeure.

DVI Energi hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lock- out, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, mangel på arbejdskraft og transportmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne, brand, naturkatastrofer, vejrlig, herunder hård frost m.v., som vanskeliggør eller umuliggør leveringen eller lignende omstændigheder, som DVI Energi ikke har kunnet undgå, og hvis følger DVI Energi ikke har kunnet afværge.

DVI Energi skal uden ugrundet ophold skriftlig underrette køber om sådanne omstændigheder. Hver af parterne kan ansvarsfrit skriftligt annullere aftalen, når opfyldelsen har været umulig mere end 3 måneder på grund af force majeure.

Garanti på varmepumper.

Garantien dækker mod normale reparationsomkostninger som følge af indefra kommende fejl på varmepumpen.

Betingelser for garanti.

Der skal udføres et årligt lovpligtigt eftersyn på varmepumpen for købers regning jf. gældende regler. Ved enhver reklamation, som er indenfor garantiperioden, skal årlige eftersynsrapporter for lovpligtigt eftersyn kunne dokumenteres inden udbedring foretages. Hvis der ikke er foretaget lovpligtige årlige eftersyn af kvalificeret reparatør bortfalder garantien.

Varmepumpen skal anvendes med almindelig forsigtighed og efter de af DVI givne monterings- og betjeningsvejledninger. Er varmepumpen ikke korrekt monteret af forhandler eller betjent forkert, bortfalder garantien, hvis dette kan lægges til grund for skaden.

Slutbruger må kun efter aftale med DVI eller dennes forhandler ændre parametre i styringens ”DVI-settings”.

Den aftalte købesum for anlægget skal af køber være betalt i henhold til den indgåede købsaftale.

Garanti omfatter.

Førstegangskøber samt dennes eventuelle efterfølger.

Reparation i perioden.

Skulle der mod forventning blive brug for reparation, kontaktes ordrebekræftende virksomhed, med opgivelse af fejlart samt leveringsadresse og fabrikationsnummer. DVI eller forhandler forbeholder sig ret til at lade reparation ske, eller ombytte hele varmepumpen efter DVI’s skøn.

 • Varmepumper 5-16 kW: 
  Ved udbedring af mangler under garantien ydes der en 24 måneders reklamationsret på nyisatte dele - dog 60 måneders garanti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.
 • Varmepumper 40-200 kW: 
  Ved udbedring af mangler under garantien ydes der en 12 måneders reklamationsret på nyisatte dele – dog minimum 12 måneders garanti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.
Ved garantibehov.

Man skal straks og uden ophold gøre DVI eller dennes forhandler opmærksom på en eventuel garantihændelse.

Undtagelser fra denne garanti.
 • Alle installationsarbejder.
 • Evt. eksternt tilbehør uden for varmepumpen.
 • Fejlagtig el-forsyning, herunder lynnedslag, dårlige el-forbindelser i eksterne installationer og el-tavle.
 • Udefra kommende skader.
 • Eftersyn, justering, rengøring af varmepumpen bortset fra tilfælde, hvor hændelsen er opstået som tilfælde af en art, der er dækket af garantien.
 • Kosmetiske skader, der ikke påvirker varmepumpens drift.
 • Skader, der skyldes grov uagtsomhed.
 • Tab, der kan henvises til DVI's generelle salgs- og leveringsbetingelser.
Garantilængde.
 • Varmepumper 5-16 kW:
  Garantien gælder fem år fra leveringsdatoen.
 • Varmepumper 40-200 kW:
  Garantien glæder i et år fra leveringsdatoen.
Garantireparationer.

Alle garantireparationer skal udbedres af DVI Energi. Eventuelle reparationer, som udføres i garantiperioden af andre end DVI Energi, som kunne være garantireparationer medfører bortfald af garanti.

Alle skader skal straks og inden 1 måned fra skaden konstateres meddeles til DVI Energi.

Erstatning.

DVI Energi foranlediger i garantiperioden reparation af eventuelle fejl. Reparationen må ikke overstige produktets købspris.

Garantien dækker ikke.
 • Skader, som sker på grund af udefra kommende begivenheder, som f.eks. brand, vandskade, lynnedslag eller lignende.
 • Lovpligtige årlige eftersyn på varmepumperne.
 • Udskiftning og reparation af diverse sliddele som følge af almindeligt slid.
 • Hvis varmepumpen har været tilsluttet en anden spænding end det, der er anført på mærkepladen på
  varmepumpen.
 • Hvis en skade sker på grund af lyn-, frost- eller tørkogningsskader og/eller ødelæggelse som følge af
  tilkalkning eller overtryk.
 • Hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb i varmepumpen ud over tilslutning, og denne
  reparation skyldes reklamationen.
 • Tilkalkning af varmepumpe.
 • Ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget uden for normal arbejdstid.
 • Skader på grund af manglende vedligeholdelse eller eftersyn af varmepumpen.
 • Hvis der ikke er foretaget årlige lovpligtige eftersyn af kvalificeret reparatør.


Garantien gælder ikke, hvis varmepumpen afinstalleres og/eller flyttes til en anden installationsadresse efter den oprindelige installation.

Ændringer.

DVI Energi forbeholder sig retten til enhver tid til at ændre disse salgs- og leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version af salgs- og leveringsbetingelserne kan findes på www.dvienergi.com.

Garanti på reparationer.

Der gives 12 måneders garanti på en af DVI Energi udført reparation.

Garanti på reservedele.

Reservedele, som er solgt i forbindelse med reparationer, som DVI Energi har udført, er dækket af ”Garanti på reparationer."

For reservedele, som er solgt i løssalg, gælder følgende:

 • Private kunder: Der er 24 måneders reklamationsret.
 • Erhvervskunder: Der ydes 12 måneders garanti.

Arbejdsløn for udskiftning dækkes ikke for reservedele, som er solgt i løssalg. Hvis en reservedel skal ombyttes eller erstattes økonomisk, skal den defekte reservedel altid fremsendes til DVI Energi efter udskiftning.

 

DVI Energi A/S 

Industrimarken 2C

DK-9530 Støvring

Tlf. 9835 5244

Mail. info@dvienergi.com

CVR. 3055 3047